26 Νοεμβρίου 2022

ΔΕΔΔΗΕ: Προσλήψεις για εκσυγχρονισμό και ψηφιοποίηση των υπηρεσιών.

Η ΔΕΔΔΗΕ άνοιξε 393 θέσεις εργασίας, με το όραμα παροχής εκσυγονισμένων υπηρεσιών στους Έλληνες πολίτες καθώς και την ενίσχυση της ψηφιακής παρουσίας της εταιρείας.

Σύντομα θα δημοσιευθεί η εγκεριμένη προκήρυξη από το ΑΣΕΠ (ΔΕΔΔΗΕ 1/2022), η οποία θα περιλαμβάνει τριακόσιες ενενήντα τρεις (393).

Πρόκειται για προσλήψεις προσωπικού με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου Αορίστου Χρόνου, Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Στην Προκήρυξη περιλαμβάνονται οι παρακάτω Ειδικότητες Απασχόλησης:

 1. Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), εξήντα οκτώ (68) θέσεις:
 • ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕ,
 • ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕ,
 • ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕ,
 • ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕ,
 • ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕ,
 • ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕ,
 • ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΔΑΣΟΛΟΓΟΙ ΠΕ,
 • ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕ και
 • ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ.
 1. Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΠΤΑ (47) θέσεις:
 • ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ TΕ.
 1. Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), διακόσιες εβδομήντα  οκτώ (278) θέσεις.
 • ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΕ.

Οι παραπάνω προσλήψεις θα πραγματοποιηθούν με μοριοδότηση των υποψηφίων με βάση τα προσόντα τους και σύμφωνα με τα κριτήρια που έχουν τεθεί στην εγκεκριμένη Προκήρυξη.

Οι ημερομηνίες υποβολής των αιτήσεων θα ανακοινωθούν από τον ΔΕΔΔΗΕ, ταυτόχρονα με την ανάρτηση της Προκήρυξης στον ιστότοπο της Εταιρείας.

Επισκέψεις: 264

Δημοσιεύστε το αν σας αρέσει