2 Δεκεμβρίου 2023

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ το νομοσχέδιο για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης.

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Νόμος 4710/2020 που αφορά την προώθηση της ηλεκτροκίνησης και άλλες διατάξεις.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, ο εν λόγω νόμος του κράτους διαρθρώνεται σε 5 μέρη και συνολικά 47 άρθρα, ενώ σκοπό του είναι α) η επέκταση της χρήσης των οχημάτων χαμηλών και μηδενικών εκπομπών, β) η ανάπτυξη υποδομών επαναφόρτισης, ιδίως δηµοσίως προσβάσιμων και γ) η διαμόρφωση ρυθμιστικού πλαισίου για την αγορά .ηλεκτροκίνησης.

Αναλυτικότερα, στο Α’ Μέρος περιλαμβάνονται τα εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: Στο κεφάλαιο Α ορίζεται ο σκοπός του σχεδίου νόμου που αναφέρεται στην επέκταση και διάδοση της χρήσης των οχημάτων χαμηλών και μηδενικών εκπομπών, τη δημιουργία δικτύου δημοσίων σημείων φόρτισης των οχημάτων και τη διαμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου για τη λειτουργία της αγοράς της ηλεκτροκίνησης. Επιπλέον, το κεφάλαιο Α συγκεντρώνει το σύνολο των ορισμών για την εφαρμογή του σχεδίου νόμου (ενδεικτικά: ορισμοί ηλεκτρικού οχήματος, αμιγώς ηλεκτρικού και υβριδικού εξωτερικής φόρτισης οχήματος, σημείο επαναφόρτισης, κλπ. )

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: Στο κεφάλαιο Β αναφέρονται κίνητρα για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης και πιο συγκεκριμένα εισάγεται το κίνητρο της δωρεάν στάθμευσης για αμιγώς ηλεκτρικά και υβριδικά εξωτερικής φόρτισης χαμηλών εκπομπών οχήματα σε θέσεις ελεγχόμενης στάθμευσης εντός των διοικητικών ορίων των δήμων της χώρας και θεσπίζονται διοικητικά κίνητρα για την επιτάχυνση της διαδικασίας λήψης αδειών για τη δημιουργία, εγκατάσταση και λειτουργία παραγωγικών μονάδων της αλυσίδας της ηλεκτροκίνησης. Tέλος, εισάγεται η εφαρμογή περιβαλλοντικού τέλους (οχήματα με κινητήρα εσωτερικής καύσης τύπου Euro IV, Va) και η απαγόρευση εισαγωγής παλαιών ρυπογόνων μεταχειρισμένων οχημάτων (οχήματα με κινητήρα εσωτερικής καύσης τύπου Euro I, II, III).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: Στο κεφάλαιο Γ αναλύονται τα οικονομικά/φορολογικά κίνητρα για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης. Πιο συγκεκριμένα παρουσιάζονται τα φορολογικά κίνητρα για τη δημιουργία, εγκατάσταση και λειτουργία παραγωγικών μονάδων της αλυσίδας της ηλεκτροκίνησης στην Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας και την Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, τα φορολογικά κίνητρα για την απόκτηση, μίσθωση και χρήση αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων και υβριδικών οχημάτων εξωτερικής φόρτισης και χαμηλών εκπομπών (έως 50 γρ CO2/χλμ), καθώς και τα φορολογικά κίνητρα για την εγκατάσταση σημείων φόρτισης.

Στο Β’ Μέρος του σχεδίου νόμου αναλύεται η οργάνωση της αγοράς της ηλεκτροκίνησης και των υποδομών φόρτισης των ηλεκτρικών οχημάτων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: Το Κεφάλαιο Α αναφέρεται στην οργάνωση της αγοράς της ηλεκτροκίνησης, εισάγοντας το πλαίσιο λειτουργίας του Φορέα Εγκατάστασης Υποδομών Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Φ.Ε.Υ.Φ.Η.Ο.), της δημιουργίας και λειτουργίας του Μητρώου Υποδομών Φορέων Αγοράς Ηλεκτροκίνησης (Μ.Υ.Φ.Α.Η.), του τρόπου τιμολόγησης των υπηρεσιών φόρτισης και τέλος των διαδικασιών ανάπτυξης δημόσια προσβάσιμων υποδομών επαναφόρτισης .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: Το κεφάλαιο Β παρουσιάζει το σύνολο των απαιτούμενων χωροταξικών ρυθμίσεων για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης. Πιο συγκεκριμένα θεσπίζεται η υποχρέωση των Δήμων για την εκπόνηση των Σχεδίων Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.), μέσω των οποίων χωροθετούνται δημόσια προσβάσιμες υποδομές επαναφόρτισης στα διοικητικά όρια των Δήμων, ορίζεται ο τρόπος σήμανσης αυτών, ενώ ταυτόχρονα παρουσιάζεται η χωροθέτηση των υποδομών επαναφόρτισης σε σημεία στάσης/στάθμευσης (πιάτσες) των Ε.Δ.Χ. οχημάτων ΤΑΞΙ και η ειδική ρύθμιση για τις θέσεις στάθμευσης οχημάτων ΑμΕΑ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: Στο κεφάλαιο Γ αναλύονται οι πολεοδομικές διατάξεις των σημείων φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων και ενσωματώνεται η Ευρωπαϊκή οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Μαΐου 2010 για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων (L 153), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/844 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ης Μαΐου 2018 (L 156). Θεσπίζεται η αναλογική εγκατάσταση σημείων επαναφόρτισης σε νέα και υφιστάμενα κτίρια καθώς και σε χώρους που στεγάζονται φορείς της Γενικής Κυβέρνησης. Τέλος, ορίζονται οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την εγκατάσταση των σημείων επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων και πιο συγκεκριμένα η εξαίρεση από την έκδοση άδειας εργασιών μικρής κλίμακας, τα μέτρα και οι κανόνες πυροπροστασίας που πρέπει να τηρούνται, η υποχρέωση εγκατάστασης, σύμφωνα με σχετικό τεχνικό πρότυπο (ηλεκτρολογικής εγκατάστασης) του ΕΛΟΤ, η υποχρέωση αναγγελίας της σύνδεσης στον ΔΕΔΔΗΕ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: Στο κεφάλαιο Δ αναλύονται οι όροι λειτουργίας και τα μέτρα που αφορούν στους σταθμούς αυτοκινήτων, τα μέτρα προστασίας που οφείλουν να λαμβάνουν τα συνεργεία που συντηρούν/επισκευάζουν ηλεκτρικά οχήματα, καθώς και οι όροι άσκησης επαγγέλματος, εκπαίδευσης και πιστοποίησης των τεχνιτών οχημάτων υψηλής τάσης. Ορίζονται τέλος τα δημόσια και ιδιωτικά ΚΤΕΟ ως φορείς τεχνικού ελέγχου και η διαδικασία διαχείρισης αποβλήτων συσσωρευτών.

Το Γ’ Μέρος την ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της οδηγίας (ΕΕ) 2019/1161 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Ιουνίου 2019 για «την τροποποίηση της οδηγίας 2009/33/ΕΚ σχετικά με την προώθηση καθαρών και ενεργειακώς αποδοτικών οχημάτων οδικών μεταφορών» (L188).

Πιο συγκεκριμένα αναλύονται οι υποχρεώσεις των δημόσιων οργανισμών και φορέων σχετικά με τον ελάχιστο στόχο προμηθειών των καθαρών οχημάτων για τις διαδικασίες ανάθεσης που θα εκκινήσουν από την 2α.8.2021.

Στο Δ’ Μέρος περιλαμβάνονται όλες οι οργανωτικές και λοιπές διατάξεις για την προώθηση και εφαρμογή της ηλεκτροκίνησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: Στο πρώτο κεφάλαιο αναφέρεται η σύσταση Αυτοτελούς Τμήματος Ηλεκτροκίνησης στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και αναλύονται τα πεδία ευθύνης και οι αρμοδιότητες του. Επιπλέον αναλύονται ο σκοπός, η σύνθεση και οι στόχοι του γνωμοδοτικού συμβουλίου που συστήνεται στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας μέσω του παρόντος σχεδίου νόμου για την επιστημονική υποστήριξη της υπόθεσης της ηλεκτροκίνησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: Στο κεφάλαιο Β ορίζεται το εργαλείο παρακολούθησης της εφαρμογής του νομοσχεδίου, που είναι το Εθνικό Σχέδιο για την Ηλεκτροκίνηση, που εγκρίνεται με κοινή υπουργική απόφαση και αναθεωρείται περιοδικά.

Τέλος, στο Ε’ Μέρος συγκεντρώνονται όλες οι μεταβατικές, καταργούμενες και εξουσιοδοτικές διατάξεις, όπως αυτές προκύπτουν από το σχέδιο νόμου.

Πηγή: metaforespress.gr

Επισκέψεις: 57

Δημοσιεύστε το αν σας αρέσει