19 Απριλίου 2021

Επιτροπή συνέστησε το ΥΠΕΝ για βιομηχανικές μονάδες ορυκτών στις λιγνιτικές περιοχές.

Το ΥΠΕΝ προχώρησε σήμερα στη σύσταση και συγκρότηση επιτροπής για την «Προσέλκυση, χωροθέτηση και εγκατάσταση βιομηχανικών μονάδων αξιοποίησης Ορυκτών Πρώτων Υλών (ΟΠΥ) στις λιγνιτοφόρες περιοχές».

Η επιτροπή θα έχει γνωμοδοτικό, τεχνικό και υποστηρικτικό ρόλο προς τη Συντονιστική Επιτροπή του Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης.

Έργο της Επιτροπής είναι η υποστήριξη της Συντονιστικής Επιτροπής του Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης για της διαμόρφωση στρατηγικής και πλαισίου ανάπτυξης ΟΠΥ στις λιγνιτικές περιοχές.

Ειδικότερα:

1. Επεξεργασία κριτηρίων και μεθοδολογίας.

2. Αναλυτική καταγραφή των υφιστάμενων ενεργών δραστηριοτήτων ΟΠΥ στις περιοχές ενδιαφέροντος.

3. Καταγραφή αναξιοποίητων αλλά τεκμηριωμένα υπαρκτών αποθεμάτων ΟΠΥ στις περιοχές ενδιαφέροντος και κατάρτιση καταλόγου εξ’ αυτών που δύνανται να αξιοποιηθούν σύμφωνα με τα σημερινά οικονομοτεχνικά δεδομένα.

4. Κατάρτιση καταλόγου προτάσεων δευτερογενούς αξιοποίησης των ως άνω δραστηριοτήτων και χωροταξική ένταξή τους στην περιοχή που θα χωροθετηθεί (π.χ. εργοστάσιο πληρωτικών, εργοστάσιο πλακιδίων, εργοστάσιο βελτιωτικών εδαφών με χρήση λιγνίτη κ.λ.π.).

5. Δημιουργία προτύπων ένταξης των δραστηριοτήτων αυτών εντός των χωροθετημένων περιοχών χωρίς πρόσθετο παραστατικό πλην της πλήρωσης του προτύπου. Τα πρότυπα θα αφορούν περιβαλλοντικά και αδειοδοτικά standards, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

6. Προκαταρκτική ανάλυση επιπτώσεων στην οικονομία, την απασχόληση και το περιβάλλον των ανωτέρω και προσδιορισμός κινήτρων για την προσέλκυση επενδύσεων.

7. Επεξεργασία αναγκαίων νομοθετικών ρυθμίσεων.

Πηγή: energypress.gr

Επισκέψεις: 7

Δημοσιεύστε το αν σας αρέσει